Có cách nào chuyển một lúc nhiều domain từ host này sang host khác không mọi người. Các host cùng 1 nhà cung cấp.

Câu hỏi từ Group FB:
Có cách nào chuyển một lúc nhiều domain từ host này sang host khác không mọi người. Các host cùng 1 nhà cung cấp.
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/605778290123066/