* clip 1: Mình dùng Tabs for everything để tạo các tabs thế này nhưng nó chạy ngang qua luôn. Làm sao sắp xếp các tabs xuống hàng nhỉ. * clip 2 và 3: Trang Flash Sale không hiểu sao dư phần bên phải cả trên đt lẫn PC đều thấy

* clip 1: Mình dùng Tabs for everything để tạo các tabs thế này nhưng nó chạy ngang qua luôn. Làm sao sắp xếp các tabs xuống hàng nhỉ. * clip 2 và 3: Trang Flash Sale không hiểu sao dư phần bên phải cả trên đt lẫn PC đều thấy
0

Câu hỏi từ Group FB: