Chuyển văn bản thành giọng nói tự động

Chúng tôi sẽ sử dụng Google Text to Speech API cho tập lệnh này. API được cập nhật và hoạt động với nhiều ngôn ngữ, cao độ và giọng nói mà bạn có thể chọn.

from pygame import mixer
from gtts import gTTS

def main():
   tts = gTTS('Like This Article')
   tts.save('output.mp3')
   mixer.init()
   mixer.music.load('output.mp3')
   mixer.music.play()
   
if __name__ == "__main__":
   main()