Chuyển hướng sau khi kích hoạt chủ đề

Nếu bạn có hướng dẫn đặc biệt trong chủ đề của mình (ví dụ: trong trang tùy chọn chủ đề của bạn) mà bạn muốn người dùng xem khi họ kích hoạt chủ đề lần đầu tiên, bạn có thể sử dụng chức năng sau để chuyển hướng họ đến đó:
if (is_admin() && isset($_GET['activated']) && $pagenow == "themes.php")
  wp_redirect('themes.php?page=themeoptions');
Đặc biệt chú ý đến chức năng. Đảm bảo thay thế bằng URL trang của bạn. wp_redirect()themes.php?page=themeoptions Nếu có thể, hãy bám sát các con đường chính, tức là theo cách hoạt động của WordPress gốc / đã được thành lập.