[Chủ đề Astra] Hiển thị trạng thái sẵn có bên dưới tiêu đề sản phẩm

Đoạn mã PHP cho phiên bản miễn phí của chủ đề Astra.

Đảm bảo rằng bạn đang sử dụng chủ đề con của chủ đề Astra. Bây giờ, hãy mở tệp functions.php của chủ đề con của bạn và thả các đoạn mã PHP sau vào cuối tệp.
/**
 * Displaying the stock status below the product title
 * 
 * @copyright 2019 PaulChinmoy.com
 * @author Paul Chinmoy
 */
add_filter( 'woocommerce_get_stock_html', '__return_null', 99, 2 );
add_action( 'woocommerce_single_product_summary', 'paulc_add_stock_html', 6 );
function paulc_add_stock_html() {
	global $product;
	echo astra_woo_product_in_stock( '', $product );
}

Đoạn mã PHP cho phiên bản PRO của chủ đề Astra.

Đảm bảo rằng bạn đang sử dụng chủ đề con của chủ đề Astra Pro. Bây giờ, hãy mở tệp functions.php của chủ đề con của bạn và thả các đoạn mã PHP sau vào cuối tệp.
/**
 * Displaying the stock status below the product title
 * 
 * @copyright 2019 PaulChinmoy.com
 * @author Paul Chinmoy
 */
add_action( 'astra_woo_single_title_after', 'paulc_add_stock_html', 9 );
function paulc_add_stock_html() {
	global $product;
	add_filter( 'woocommerce_get_stock_html', '__return_null', 99, 2 );
	echo astra_woo_product_in_stock('', $product );
}