Cho phép khách hàng truy cập vào WP Admin và bật thanh quản trị

Thêm mã vào tệp chủ đề con của bạn hoặc thông qua một plugin cho phép thêm các chức năng tùy chỉnh, chẳng hạn như plugin Đoạn mã. Tránh thêm mã tùy chỉnh trực tiếp vào tệp chủ đề mẹ của bạn vì mã này sẽ bị xóa hoàn toàn khi bạn cập nhật chủ đề.functions.php functions.php

Theo mặc định, WooCommerce chặn người dùng không phải quản trị viên vào WP Admin hoặc nhìn thấy thanh WP Admin. Những khu vực này thường không liên quan đến khách hàng và do đó bị ẩn.

Để tắt hạn chế này và bật lại thanh quản trị cho tất cả người dùng, hãy sử dụng mã sau:

/**
 * Allow customers to access wp-admin
 */
add_filter( 'woocommerce_prevent_admin_access', '__return_false' );
add_filter( 'woocommerce_disable_admin_bar', '__return_false' );