Chia Footer Genesis thành 2 phần

Tôi đang chia Genesis Footer thành 2 phần. Tôi đang lọc hàm “genesis_footer_output”. Tôi đã thêm đoạn mã sau vào tệp functions.php

add_filter('genesis_footer_output', 'gd_footer_output', 10, 3);
function gd_footer_output($output, $backtotop_text, $creds_text){
$new_output = '<div class="footer-left">' . $output . '</div>';
$new_output .= '<div class="footer-right">Website Design by <a href="https://genesisdeveloper.me" target="_blank">GENESISDEVELOPER.ME</div>';

return $new_output;
}

Và đã thêm CSS sau vào tệp style.css

.footer-left{
 float: left;
 width: 48.717%
 text-align: left;
}

.footer-right{
 float: right;
 width: 48.717%
 text-align: right;
}
@media only screen and (max-width: 600px){
  .footer-left,
  .footer-right{
   clear: both;
   float: none;
   text-align: center;
   width: 100%;
  }
}

Tôi đã nhận được đầu ra này.