Chân trang mặc định trong Genesis

Nội dung chân trang trong Genesis, ngoài hộp sẽ xuất hiện như thế này:

Nếu bạn muốn sửa đổi nó, hãy thêm cái này vào chủ đề con :functions.php

add_filter( 'genesis_footer_creds_text', 'custom_footer_creds_filter' );
/**
 * Change Footer text.
 *
 * @link  https://my.studiopress.com/documentation/customization/shortcodes-reference/footer-shortcode-reference/
 */
function custom_footer_creds_filter( $creds ) {
    $creds = '[footer_copyright before="Copyright "] [footer_childtheme_link before ="· "] on [footer_genesis_link] · [footer_wordpress_link] · [footer_loginout]';

    return $creds;
}

và thực hiện các thay đổi của bạn.

[footer_childtheme_link] Văn bản liên kết và URL của được lấy từ khối mã này:

// Child theme (do not remove).
define( 'CHILD_THEME_NAME', 'Genesis Sample' );
define( 'CHILD_THEME_URL', 'http://www.studiopress.com/' );
define( 'CHILD_THEME_VERSION', '2.3.0' );

Bạn có thể muốn đặt CHILD_THEME_NAME và CHILD_THEME_URL thành tên trang web và URL của bạn (những cái bạn muốn xuất hiện ở chân trang) tương ứng.