Cần tìm bạn thiết kế giao diện Wordpress và viết Plugin theo yêu cầu 🏆🏆🏆

Câu hỏi từ Group FB:
Cần tìm bạn thiết kế giao diện Wordpress và viết Plugin theo yêu cầu :trophy::trophy::trophy:
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/793273151373578/