Cần một bác code Plugin Đại Lý CMS cấp 1 cấp 2, cấp 1 quản lý cấp 2, hoa hồng

Câu hỏi:
Cần một bác code Plugin Đại Lý CMS cấp 1 cấp 2, cấp 1 quản lý cấp 2, hoa hồng… Ai làm được PM em nhé. Thanks!
Nguồn: WordPress Vietnam Team ✪ | Cần một bác code Plugin Đại Lý CMS cấp 1 cấp 2, cấp 1 quản lý cấp 2, hoa hồng.. | Facebook