Cần chọn lọc sản phẩm sản phẩm lên trang 1 wordpress

Câu hỏi:
em đăng nhiều sản phẩm bây giờ muốn chọn lọc sản phẩm sản phẩm lên trang 1 wordpress thì làm như thế nào ?
Nguồn: Redirecting...