Cần 1 bác freelancer đồng hành hoàn thiện nốt UI và chức năng cho site marketplace trên Wordpress. Ưu tiên các bác già dặn kinh nghiệm hay đã từng làm site dạng Marketplace. Chấm để em inbox

Câu hỏi từ Group FB:
Cần 1 bác freelancer đồng hành hoàn thiện nốt UI và chức năng cho site marketplace trên Wordpress.
Ưu tiên các bác già dặn kinh nghiệm hay đã từng làm site dạng Marketplace.
Chấm để em inbox
Nguồn: WordPress Vietnam Team ✪ | Cần 1 bác freelancer đồng hành hoàn thiện nốt UI và chức năng cho site marketplace trên Wordpress