Cách xóa Tiêu đề trang trên tất cả các trang đích trong Genesis

Tìm cách xóa tiêu đề mục nhập trên tất cả các Trang tĩnh sử dụng Mẫu Đích trong Genesis ?

Chỉ cần thêm những thứ sau vào thư mục chủ đề con của bạn:

add_action( 'genesis_before_loop', 'custom_remove_page_title' );
/**
 * Remove Page Title on all landing pages.
 */
function custom_remove_page_title() {
  // if this is not a static Page using the Landing Template, abort.
  if ( ! is_page_template( 'page_landing.php' ) ) {
    return;
  }

  remove_action( 'genesis_entry_header', 'genesis_do_post_title' );
}