Cách xóa thông tin bài đăng khỏi một bài cụ thể trong Genesis

Trong hướng dẫn trước của tôi có tiêu đề Cách xóa thông tin bài đăng có điều kiện trong Genesis, tôi đã chia sẻ mã để xóa thông tin bài đăng khỏi

  1. tất cả các kho lưu trữ
  2. bài đăng trên một Trang sử dụng Mẫu Trang Blog
  3. tất cả các mục của một CPT cụ thể

Điều gì xảy ra nếu bạn muốn loại bỏ thông tin bài đăng khỏi một bài đăng cụ thể hoặc một trang mục nhập đơn Loại bài đăng tùy chỉnh?

Thêm

/**
 * Remove post info from a specific single post/CPT page
 *
 * @author Sridhar Katakam
 * @link   https://sridharkatakam.com/
 */
add_action( 'genesis_before_entry', function () {
	// if this is not a single page having a title of "Membership 1", abort.
	if ( ! is_single( 'Membership 1' ) ) {
		return;
	}

	remove_action( 'genesis_entry_header', 'genesis_post_info', 12 );
} );

trong functions.php của chủ đề con sẽ không hiển thị meta mục nhập trong tiêu đề mục nhập hay chỉ đăng thông tin trên trang này.

Bạn cần thay thế trong mã bằng tiêu đề Bài đăng / CPT của bạn.Membership 1