Cách xóa phần Tập lệnh khỏi các Trang của một Mẫu trang cụ thể trong Genesis

Trong phần nhận xét của Hướng dẫn Toàn diện về Hỗ trợ Chủ đề Genesis, một người dùng đã hỏi:

làm cách nào để xóa các tập lệnh inpost cho một mẫu trang nhất định?

Thêm phần sau vào functions.php của chủ đề con sẽ làm cho phần Scripts không xuất hiện cho các Trang tĩnh mà mẫu đã được áp dụng.page_products.php

add_action( 'init', 'custom_remove_scripts', 11 );
/**
 * Remove Scripts section from Pages of a specific Page Template.
 */
function custom_remove_scripts() {
  if ( ! isset( $_GET['post'] ) ) {
    return;
  }

  $template_file = get_post_meta( $_GET['post'], '_wp_page_template', true );

  if ( 'page_products.php' === $template_file ) { // replace `page_products.php` with name of your template.
    remove_post_type_support( 'page', 'genesis-scripts' );
  }
}