Cách xóa Ngày và Tiêu đề khỏi Bài đăng trên Lưu trữ trong Ambiance Pro

Tìm cách xóa ngày xuất bản và tiêu đề của bài đăng trong kho lưu trữ nội dung khi sử dụng Ambiance Pro?

Chỉ cần chỉnh sửa và nhận xét hoặc xóa những điều sau:index.php

add_action( 'genesis_entry_header', 'genesis_do_post_title', 13 );

add_action( 'genesis_entry_header', 'ambiance_post_info', 12 );