Cách xóa nền và gravatar mục nhập hình ảnh nổi bật trên các bài đăng đơn lẻ trong Ambiance Pro

Hướng dẫn này cung cấp các bước để loại bỏ phần nền mục nhập (hiển thị hình ảnh nổi bật) và gravatar trên các bài đăng đơn lẻ trong Ambiance Pro.

Bước 1

Chỉnh sửa các hàm.php .

a) Khoảng thay đổi L25

if ( is_singular( array( 'post', 'page' ) ) && has_post_thumbnail() ) {

đến

if ( is_singular( array( 'page' ) ) && has_post_thumbnail() ) {

b) Khoảng thay đổi L48

if ( is_singular( array( 'post', 'page' ) ) && ! has_post_thumbnail() ) {

đến

if ( is_singular( array( 'page' ) ) && ! has_post_thumbnail() ) {

c) Khoảng thay đổi L59

if ( is_singular( 'post' ) || ( is_singular( 'page' ) && has_post_thumbnail() ) ) {

đến

if ( ( is_singular( 'page' ) && has_post_thumbnail() ) ) {

d) Khoảng thay đổi L229

add_action( 'genesis_entry_header', 'ambiance_gravatar', 7 );

đến

// add_action( 'genesis_entry_header', 'ambiance_gravatar', 7 );

Bước 2

Chỉnh sửa style.css .

a) Xung quanh L486 nhận xét ra hoặc xóa

.single-post .site-inner {
    margin-top: 0;
}

b) Xung quanh L874 nhận xét ra hoặc xóa

.single-post .site-header  {
    background-color: transparent;
}