Cách xóa Menu điều hướng chính khỏi các trang WooCommerce trong Genesis

Trong nhóm Facebook Genesis, một người dùng đã hỏi:

Tôi đang sử dụng Cafe Pro và tôi chỉ muốn xóa menu khỏi các trang WooCommerce của mình. Tôi đã xem qua tệp chức năng để thử và tìm nơi nó được nối vào, nhưng tôi không thấy nó. Ai đó có thể chỉ cho tôi đi đúng hướng không?

Menu điều hướng chính ( ) được nối vào theo mặc định trong Genesis.genesis_do_nav() genesis_after_header

add_action( 'genesis_after_header', 'genesis_do_nav' );

Để loại bỏ điều này, chúng tôi chỉ cần nối một hàm tại vị trí cao hơn một cấp genesis_after_header , tức là genesis_header bên trong đó chúng tôi sử dụng điều kiện if để kiểm tra bất kỳ / tất cả các trang WooCommerce.

Thêm phần sau vào chủ đề con :functions.php

add_action( 'genesis_header', 'sk_remove_primary_nav' );
/**
 * Remove Primary Navigation Menu from all WooCommerce pages.
 */
function sk_remove_primary_nav() {
  // if this is not a WooCommerce page or Cart Page or Checkout Page, abort.
  if ( ! ( is_woocommerce() || is_cart() || is_checkout() ) ) {
    return;
  }

  remove_action( 'genesis_after_header', 'genesis_do_nav' );
}