Cách xóa lớp phủ tối trên hình ảnh anh hùng trong Showcase Pro

Tìm cách loại bỏ lớp phủ tối trên hình ảnh anh hùng (xuất hiện, ví dụ: trên các Trang tĩnh có hình ảnh nổi bật) trong Showcase Pro?

Đơn giản chỉ cần xác định vị trí

.bg-primary:after,
.bg-light-gray:after {
  content: " ";
  display: block;
  position: absolute;
  top: 0;
  right: 0;
  bottom: 0;
  left: 0;
  z-index: 0;
}

.bg-primary:after {
  background: #1a1a1a;
}

trong Showcase Pro’s và thay đổi nó thànhstyle.css

/*.bg-primary:after,*/
.bg-light-gray:after {
  content: " ";
  display: block;
  position: absolute;
  top: 0;
  right: 0;
  bottom: 0;
  left: 0;
  z-index: 0;
}

/*.bg-primary:after {
  background: #1a1a1a;
}*/