Cách tự động thêm các lớp đầu tiên, cuối cùng và được đánh số vào các widget trong WordPress

Mặc dù có thể để thêm một vài lớp Widget hữu ích sử dụng một plugin như lớp CSS Widget trong bài viết này, tôi chia sẻ mã được tìm thấy trong wordpress.org bài diễn đàn để tự động thêm , và các lớp học được đánh số ( , vv) để các vật dụng trong mọi lĩnh vực phụ tùng.widget-first widget-last widget-1 widget-2

Thêm phần sau vào functions.php của chủ đề con :

/**
 * Add "first" and "last" CSS classes to dynamic sidebar widgets. Also adds numeric index class for each widget (widget-1, widget-2, etc.)
 */
function widget_first_last_classes( $params ) {

	global $my_widget_num; // Global a counter array
	$this_id = $params[0]['id']; // Get the id for the current sidebar we're processing
	$arr_registered_widgets = wp_get_sidebars_widgets(); // Get an array of ALL registered widgets

	if( !$my_widget_num ) {// If the counter array doesn't exist, create it
		$my_widget_num = array();
	}

	// if( !isset( $arr_registered_widgets[$this_id] ) || !is_array( $arr_registered_widgets[$this_id] ) ) { // Check if the current sidebar has no widgets
		// return $params; // No widgets in this sidebar... bail early.
	// }

	if( isset( $my_widget_num[$this_id] ) ) { // See if the counter array has an entry for this sidebar
		$my_widget_num[$this_id] ++;
	} else { // If not, create it starting with 1
		$my_widget_num[$this_id] = 1;
	}

	$class = 'class="widget-' . $my_widget_num[$this_id] . ' '; // Add a widget number class for additional styling options

	if( $my_widget_num[$this_id] == 1 ) { // If this is the first widget
		$class .= 'widget-first ';
	} elseif( $my_widget_num[$this_id] == count( $arr_registered_widgets[$this_id] ) ) { // If this is the last widget
		$class .= 'widget-last ';
	}

	// $params[0]['before_widget'] = str_replace( 'class="', $class, $params[0]['before_widget'] ); // Insert our new classes into "before widget"
	$params[0]['before_widget'] = preg_replace('/class=\"/', "$class", $params[0]['before_widget'], 1); // Insert our new classes into "before widget"

	return $params;

}
add_filter( 'dynamic_sidebar_params', 'widget_first_last_classes' );