Cách thiết lập Widget linh hoạt trong bất kỳ chủ đề con nào của Genesis

Một số chủ đề con của Genesis từ StudioPress như Essence Pro có tính năng Widget linh hoạt, trong đó các widget được đặt trong các khu vực widget sẽ tự động được sắp xếp theo các bố cục khác nhau trên giao diện người dùng tùy thuộc vào số lượng widget trong khu vực widget.

Trong bài viết này, tôi chia sẻ mã lấy từ Essence Pro cho các widget bố cục linh hoạt với một vài tinh chỉnh có thể được sử dụng trong bất kỳ chủ đề con nào của Genesis.

Bước 1

Thêm phần sau vào functions.php của chủ đề con :

/**
 * Counts used widgets in given sidebar.
 *
 * @param string $id The sidebar ID.
 * @return int|void The number of widgets, or nothing.
 */
function flexible_count_widgets( $id ) {

  $sidebars_widgets = wp_get_sidebars_widgets();

  if ( isset( $sidebars_widgets[ $id ] ) ) {
    return count( $sidebars_widgets[ $id ] );
  }

}

/**
 * Gives class name based on widget count.
 *
 * @param string $id The widget ID.
 * @return string The class.
 */
function flexible_widget_area_class( $id ) {

  $count = flexible_count_widgets( $id );

  $class = '';

  if ( 1 === $count ) {
    $class .= ' widget-full';
  } elseif ( 0 === $count % 3 ) {
    $class .= ' widget-thirds';
  } elseif ( 0 === $count % 4 ) {
    $class .= ' widget-fourths';
  } elseif ( 1 === $count % 2 ) {
    $class .= ' widget-halves uneven';
  } else {
    $class .= ' widget-halves';
  }

  return $class;

}

/**
 * Helper function to handle outputting widget markup and classes.
 *
 * @param string $id The id of the widget area.
 */
function flexible_do_widget( $id ) {

  $count  = flexible_count_widgets( $id );
  $columns = flexible_widget_area_class( $id );

  genesis_widget_area(
    $id, array(
      'before' => '<div id="' . $id . '" class="' . $id . '"><div class="flexible-widgets widget-area ' . $columns . '"><div class="wrap">',
      'after' => '</div></div></div>',
    )
  );

}

Bước 2

Thêm phần sau vào style.css của chủ đề con :

/* Flexible Widgets
--------------------------------------------- */

.flexible-widgets .widget {
  float: left;
  margin-bottom: 0;
  padding: 40px;
  background-color: #fff;
}

.flexible-widgets .widget table {
  margin-bottom: 0;
}

.flexible-widgets.widget-full .widget,
.flexible-widgets.widget-halves.uneven .widget:last-of-type {
  width: 100%;
}

.flexible-widgets.widget-fourths .widget {
  width: 22%;
  margin-left: 4%;
}

.flexible-widgets.widget-halves .widget {
  width: 48%;
  margin-left: 4%;
}

.flexible-widgets.widget-thirds .widget {
  width: 31%;
  margin-left: 3.5%;
}

.flexible-widgets.widget-halves .widget:nth-of-type(odd),
.flexible-widgets.widget-thirds .widget:nth-child(3n + 1),
.flexible-widgets.widget-fourths .widget:nth-child(4n + 1) {
  clear: left;
  margin-left: 0;
}

.flexible-widgets .featured-content {
  padding: 0;
  background-color: transparent;
  -webkit-box-shadow: none;
      box-shadow: none;
}

.flexible-widgets .featured-content .entry {
  background-color: #fff;
  -webkit-box-shadow: 0 25px 60px 0 rgba(0, 0, 0, 0.05);
      box-shadow: 0 25px 60px 0 rgba(0, 0, 0, 0.05);
  text-align: center;
}

.flexible-widgets .featured-content .entry-title {
  font-size: 26px;
  font-size: 2.6rem;
  text-decoration: none;
  letter-spacing: -1px;
}

.flexible-widgets .featured-content .entry-content,
.flexible-widgets .featured-content .entry-title {
  padding: 15px 40px 0 40px;
}

.flexible-widgets .featuredpost .entry-meta {
  padding-right: 40px;
  padding-left: 40px;
}

.flexible-widgets.widget-full .featuredpost .entry,
.flexible-widgets.widget-halves.uneven .featuredpost.widget:last-of-type .entry {
  float: left;
  width: 31%;
  margin-left: 3.5%;
}

.flexible-widgets.widget-full .featuredpost .entry:nth-of-type(3n + 1),
.flexible-widgets.widget-halves.uneven .featuredpost.widget:last-of-type .entry:nth-of-type(3n + 1) {
  clear: left;
  margin-left: 0;
}

.flexible-widgets .featured-content .more-posts-title {
  padding: 30px 0;
}

.flexible-widgets .featured-content .more-posts {
  text-align: center;
}

.flexible-widgets.widget-full .featured-content .more-posts,
.flexible-widgets.widget-halves.uneven .featured-content:last-of-type .more-posts {
  clear: both;
  -webkit-column-count: 3;
  column-count: 3;
  padding-bottom: 30px;
}

.flexible-widgets .featured-content .more-from-category {
  margin-bottom: 55px;
}

@media only screen and (max-width: 860px) {

  .flexible-widgets .wrap {
    padding-left: 0;
    padding-right: 0;
  }

  .flexible-widgets.widget-fourths .widget,
  .flexible-widgets.widget-halves .widget,
  .flexible-widgets.widget-thirds .widget {
    float: none;
    margin-left: 0;
    width: 100%;
  }

  .flexible-widgets.widget-full .widget .entry,
  .flexible-widgets.widget-halves.uneven .widget:last-of-type .entry {
    margin-left: 0;
    width: 100%;
  }

  .flexible-widgets .entry:last-of-type {
    margin-bottom: 40px;
  }

  .flexible-widgets .featured-content .entry-title,
  .half-width-entries .flexible-widgets .featured-content .entry-title,
  .flexible-widgets.widget-full .entry-title,
  .flexible-widgets.widget-halves.uneven .widget:last-of-type .entry-title {
    font-size: 28px;
    font-size: 2.8rem;
  }

  .flexible-widgets.widget-full .featured-content .more-posts,
  .flexible-widgets.widget-halves.uneven .featured-content:last-of-type .more-posts {
    -webkit-column-count: 1;
    -moz-column-count: 1;
    column-count: 1;
  }

}

Bước 3

Nếu bạn chưa có, hãy đăng ký (các) khu vực phụ tùng của bạn.

Ví dụ: Trong functions.php thêm

// Registers `before-footer` widget area.
genesis_register_widget_area(
  array(
    'id'     => 'before-footer',
    'name'    => __( 'Before Footer', 'my-theme-text-domain' ),
    'description' => __( 'This is the before footer section.', 'my-theme-text-domain' ),
  )
);

Bước 4

Tiếp tục với ví dụ trên, đây là cách chúng tôi thiết lập lớp cột tùy chỉnh để tự động được áp dụng cho khu vực widget Before Footer dựa trên số lượng widget trong đó VÀ xuất ra khu vực widget:

add_action( 'genesis_before_footer', 'sk_before_footer', 7 );
/**
 * Adds `before-footer` flexible featured widget area above the footer widgets.
 */
function sk_before_footer() {

  flexible_do_widget( 'before-footer' );

}

Phần quan trọng là .flexible_do_widget( 'before-footer' );

Chúng tôi chỉ cần chuyển vào ID của khu vực phụ tùng sẽ được hiển thị với phép thuật phụ tùng linh hoạt.

Bước 5

Đi tới Giao diện> Tiện ích và điền các khu vực tiện ích của bạn đã được linh hoạt với 1 hoặc nhiều tiện ích.