Cách thêm tiêu đề phía trên các bài đăng blog trong phần Trang trước 2 của Wellness Pro

Bạn đang tìm cách thêm văn bản tiêu đề như “Các bài đăng trên blog mới nhất của chúng tôi” phía trên bốn tiện ích con trong khu vực tiện ích Trang trước 2 của Wellness Pro?

Làm theo các bước sau.

Bước 1

Trong thay đổi front-page.php

genesis_widget_area( 'front-page-2', array(
  'before' => '<div id="front-page-2" class="front-page-2"><div class="flexible-widgets widget-area' . wellness_widget_area_class( 'front-page-2' ) . '"><div class="wrap">',
  'after' => '</div></div></div>',
) );

đến

genesis_widget_area( 'front-page-2', array(
  'before' => '<div id="front-page-2" class="front-page-2"><div class="flexible-widgets widget-area' . wellness_widget_area_class( 'front-page-2' ) . '"><div class="wrap"><h3 class="fp2-title">Our Latest Blog Posts</h3>',
  'after' => '</div></div></div>',
) );

Thay thế bằng văn bản tiêu đề mong muốn của bạn.Our Latest Blog Posts

Bước 2

Trong style.css, hãy thêm các truy vấn phương tiện ở trên:

.fp2-title {
  text-align: center;
  margin-bottom: 20px;
}

.front-page-2 .flexible-widgets.widget-fourths .widget:nth-child(4n+1) {
  clear: none;
}