Cách thêm Thanh bên phải cho Bài đăng và Trang trong Whitespace Pro

Bài viết này dựa trên bài đăng của Chinmoy.

Theo mặc định, tất cả các trang trong Whitespace Pro sử dụng bố cục nội dung đầy đủ mà không có thanh bên. Nếu bạn muốn thêm thanh bên phải (Chính) vào tất cả các mục nhập số ít như các Trang và Bài đăng riêng lẻ, hãy làm theo.

Bước 1

Trong functions.php thay thế

//* Unregister layout settings
genesis_unregister_layout( 'content-sidebar' );
genesis_unregister_layout( 'sidebar-content' );
genesis_unregister_layout( 'content-sidebar-sidebar' );
genesis_unregister_layout( 'sidebar-sidebar-content' );
genesis_unregister_layout( 'sidebar-content-sidebar' );

với

//* Unregister layout settings
// genesis_unregister_layout( 'content-sidebar' );
genesis_unregister_layout( 'sidebar-content' );
genesis_unregister_layout( 'content-sidebar-sidebar' );
genesis_unregister_layout( 'sidebar-sidebar-content' );
genesis_unregister_layout( 'sidebar-content-sidebar' );

Bước 2

thay thế

//* Unregister sidebars
unregister_sidebar( 'sidebar' );
unregister_sidebar( 'sidebar-alt' );

với

//* Unregister sidebars
// unregister_sidebar( 'sidebar' );
unregister_sidebar( 'sidebar-alt' );

Bước 3

thay thế

//* Force full-width-content layout setting
add_filter( 'genesis_site_layout', '__genesis_return_full_width_content' );

với

// Force content-sidebar layout setting to all singular pages
add_action( 'get_header', 'sk_force_layout' );
function sk_force_layout() {

	if ( ! is_singular() ) {
		return;
	}

	// Force content-sidebar layout setting
	add_filter( 'genesis_pre_get_option_site_layout', '__genesis_return_content_sidebar' );

}

Bước 4

Thêm phần sau vào style.css của Whitespace Pro :

.content-sidebar .content {
	float: left;
	width: 70%;
}

.sidebar-primary {
	background: #eee;
	float: right;
	width: 30%;
	padding: 100px 0;
	border-left: 1px solid #e2e2e2;
}

.sidebar-primary .widget {
	padding: 0 40px;
}

.sidebar-primary h4.widgettitle {
	color: #333;
	font-size: 28px;
}

.content-sidebar-wrap {
	overflow: hidden;
}

.content-sidebar-wrap .content,
.content-sidebar-wrap .sidebar {
	margin-bottom: -99999px;
	padding-bottom: 99999px;
}

@media only screen and (max-width: 960px) {

	.content-sidebar .content,
	.sidebar-primary {
		width: 100%;
		float: none;
	}

	.content-sidebar-wrap .content,
	.content-sidebar-wrap .sidebar {
		margin-bottom: 0;
		padding-bottom: 0;
	}

	.content-sidebar-wrap .sidebar {
		padding: 60px 0;
	}

}

Trong cài đặt chủ đề Genesis, hãy đảm bảo bố cục nội dung có chiều rộng đầy đủ tiếp tục là mặc định.