Cách thêm Page slug làm lớp nội dung cho các Trang tĩnh trong WordPress

Một phương pháp phổ biến để nhắm mục tiêu các phần tử của một Trang tĩnh cụ thể là theo ID của nó như sau: .page-id-2

Sẽ không tiện nếu bạn có thể sử dụng slug của Trang như thế này phải không? .page-about

Thêm phần sau vào functions.php của chủ đề con sẽ tự động thêm một lớp slug trang vào phần tử body cho tất cả các Trang tĩnh để nhắm mục tiêu dễ dàng hơn trong CSS.

add_filter( 'body_class', 'sk_body_class_for_pages' );
/**
 * Adds a css class to the body element
 *
 * @param  array $classes the current body classes
 * @return array $classes modified classes
 */
function sk_body_class_for_pages( $classes ) {

	if ( is_singular( 'page' ) ) {
		global $post;
		$classes[] = 'page-' . $post->post_name;
	}

	return $classes;

}