Cách thay thế lớp bằng ID cho Vùng Tiêu đề trong Genesis

Trong diễn đàn chỉ dành cho thành viên, một người dùng đã hỏi:

Xin chào tất cả> Tôi hơi khó sử dụng các thuộc tính để thay đổi đánh dấu.

Tôi muốn thay thế lớp css vùng tiêu đề bằng ID của vùng tiêu đề và tôi không muốn viết lại vùng do_header.

Điều này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng móc lọc.genesis_attr_<context>

Thêm cái này vào chủ đề con :functions.php

add_filter( 'genesis_attr_title-area', 'custom_title_area_markup' );
/**
 * Replace `title-area` class with a ID for div.title-area
 *
 * @param array $attributes attributes of HTML element which are assembled into the output.
 * @return attributes of HTML element which are assembled into the output.
 */
function custom_title_area_markup( $attributes ) {
    $attributes['class'] = '';

    $attributes['id'] = 'title-area';

    return $attributes;
}