Cách tắt wpautop trên (các) Trang cụ thể trong Genesis

WordPress có một tính năng hữu ích được gọi là wpautop (WordPress Auto Paragaphs) tự động thêm đoạn văn và ngắt dòng khi trình chỉnh sửa WordPress được sử dụng trong chế độ xem Văn bản. Có thể đôi khi bạn cần thêm nhiều mã HTML trong trình chỉnh sửa Trang và nhận thấy rằng WordPress đang làm rối đầu ra bằng cách thêm các p thẻ không mong muốn trong HTML được hiển thị ở giao diện người dùng.

Có thể tắt wpautop khỏi (các) Trang cụ thể trong Genesis bằng cách thêm phần sau vào functions.php của chủ đề con :

// Disable wpautop on selected Page(s).
add_action( 'genesis_entry_header', function () {
	// if this is not FAQs or Team Page, abort.
	if ( ! is_page( array( 'faqs', 'team' ) ) ) {
		return;
	}

	remove_filter( 'the_content', 'wpautop' );
} );

trong đó câu hỏi thường gặpnhóm là các slug của các Trang mà trên đó wpautop nên bị vô hiệu hóa.