Cách tắt Quảng cáo tự động AdSense trong Genesis

Genesis 2.6 đi kèm với tính năng Quảng cáo tự động AdSense mới để dễ dàng đặt các quảng cáo có liên quan một cách tự động dựa trên các thuật toán máy học của Google ở ​​những vị trí tối ưu.

Nghe có vẻ lạ, nhiều người trong chúng ta có thể sẽ không cần tính năng này và muốn xóa hộp meta tương ứng trong cài đặt chủ đề Genesis và những nơi khác như Customizer.

Cập nhật vào ngày 08 tháng 3 năm 2018: Gary Jones đã cung cấp phiên bản plugin tương tự tại đây. Để cài đặt, bạn cần tải xuống tệp zip và tải lên qua màn hình Plugin.

Cảm ơn Gary Jones, tất cả những gì chúng ta cần để tắt tính năng quảng cáo tự động trong Genesis là thêm mã này vào các functions.php của chủ đề con :

// Sets AdSense ID to always be an empty string - stops meta box from appearing on Post screens.
add_filter( 'genesis_pre_get_option_adsense_id', '__return_empty_string' );

// Removes AdSense metabox from Theme Settings.
add_action( 'genesis_theme_settings_metaboxes', function () {
    remove_meta_box( 'genesis-theme-settings-adsense', 'toplevel_page_genesis', 'main' );
});

// Removes AdSense ID setting from Customizer.
add_filter( 'genesis_customizer_theme_settings_config', function ( $config ) {
    unset( $config['genesis']['sections']['genesis_adsense'] );

    return $config;
});

Nguồn: https://github.com/copyblogger/genesis/pull/1819#issuecomment-366076966