Cách tạo sản phẩm cùng mức giá trong Woocommerce

Dưới đây là đoạn code hỗ trợ thêm sản phẩm cùng mức giá trong Woocommerce. Bạn hãy xem đoạn code bên dưới đã đính kèm mô tả, lưu ý: thêm vào file functions.php

//SẢN PHẨM CÓ CÙNG MỨC GIÁ - BY PHONGMY.VN
function get_same_price_phongmyvn(){
  //get gia mac dinh woo 
  $get_meta = get_post_meta( get_the_ID(), '_price', true ); //get giá sản phẩm hiện tại
  $prmax = $get_meta + 500000; // giá max = giá sản phẩm hiện tại + 500k

  $loop = array(
      'post_status' => 'publish',
      'post_type' => 'product',
      'posts_per_page' => 4,
      'post__not_in' => array(get_the_ID()), 
      'meta_query' => array(
        array(
          'key' => '_price',
          'value' => array($get_meta, $prmax),
          'compare' => 'BETWEEN',
          'type' => 'NUMERIC'
        )
      )
    );

  $pttuanquery = new WP_Query($loop); 
    if ( $pttuanquery->have_posts() ) :
    echo '<h2>Sản phẩm cùng mức giá</h2>';
    echo '<div class="row large-columns-4 medium-columns-3 small-columns-2 row-small">';
    while ( $pttuanquery->have_posts() ) : $pttuanquery->the_post();
      wc_get_template_part( 'content', 'product' );
    endwhile;
    wp_reset_postdata();
    echo '</div>';
    endif;
  }
  add_action('woocommerce_after_single_product_summary','get_same_price_phongmyvn',1);

Hiện tại mình set giá chênh lệch 500,000đ. Bạn có thể tùy chỉnh số tiền này. Và Hook thì mình đang dùng woocommerce_after_single_product_summary bạn cũng có thể thay đổi – Xem Hook trang chi tiết

Thành quả:

Bài viết chi tiết: Hướng dẫn thêm sản phẩm cùng mức giá trong Woocommerce