Cách mặc định một ảnh đại diện của bài viết khi bài viết đó không có ảnh đại diện

Cách mặc định một ảnh đại diện của bài viết khi bài viết đó không có ảnh đại diện
0

Ad trả lời câu hỏi của bạn

Cách 1: Chèn code vào functions.php của theme

function wpse55748_filter_post_thumbnail_html( $html ) {
  // If there is no post thumbnail,
  // Return a default image
  if ( '' == $html ) {
    return '<img src="' . get_template_directory_uri() . '/images/default-thumbnail.png" width="150px" height="100px" class="image-size-name" />';
  }
  // Else, return the post thumbnail
  return $html;
}
add_filter( 'post_thumbnail_html', 'wpse55748_filter_post_thumbnail_html' );

Cách 2: Bạn có thể chèn nội dung sau vào archive.php, single.php

<?php if ( has_post_thumbnail() ) {
the_post_thumbnail();
} else { ?>
<img src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/images/default-image.jpg" alt="<?php the_title(); ?>" />
<?php } ?>

Cách 3: Sử dụng plugin:

Chúc bạn thành công.