Cách làm cho URL ngắn hơn

Các URL lớn có thể khá khó chịu khi đọc và chia sẻ. Để rút ngắn các URL, tập lệnh này sử dụng API của bên thứ ba.

from __future__ import with_statement
import contextlib
try:
	from urllib.parse import urlencode
except ImportError:
	from urllib import urlencode
try:
	from urllib.request import urlopen
except ImportError:
	from urllib2 import urlopen
import sys

def make_tiny(url):
	request_url = ('http://tinyurl.com/app-index.php?' + 
	urlencode({'url':url}))
	with contextlib.closing(urlopen(request_url)) as response:
		return response.read().decode('utf-8')

def main():
	for tinyurl in map(make_tiny, sys.argv[1:]):
		print(tinyurl)

if __name__ == '__main__':
	main()
    

'''

-----------------------------OUTPUT------------------------
python url_shortener.py https://www.wikipedia.org/
https://tinyurl.com/bif4t9

'''