Cách làm cho hình ảnh nổi bật có thể nhấp được trong Generate Pro

Generate Pro có mã để thêm hình ảnh nổi bật phía trên nội dung (khi hình ảnh nổi bật được đặt để hiển thị trong kho lưu trữ nội dung trong cài đặt Genesis) nhưng nó không được đặt để liên kết đến liên kết cố định của bài đăng.

Nếu bạn muốn các hình ảnh nổi bật cho các mục nhập trong kho lưu trữ nội dung có thể nhấp được, chỉ cần chỉnh sửa chủ đề con và thay đổifunctions.php

printf( '<div class="featured-image"><img src="%s" alt="%s" class="entry-image"/></div>', $image, the_title_attribute( 'echo=0' ) );

đến

printf( '<div class="featured-image"><a href="%s"><img src="%s" alt="%s" class="entry-image"/></a></div>', get_the_permalink(), $image, the_title_attribute( 'echo=0' ) );