Cách hiển thị menu Điều hướng phụ chỉ trên các Bài đăng đơn lẻ trong Genesis

Trong nhóm Facebook GenesisWP, một người dùng đã hỏi:

có ai biết cách hay để hiển thị menu điều hướng phụ trên các trang mẫu bài đăng đơn lẻ- và không nơi nào khác không? Hoặc- có lẽ trên một vài trang chọn lọc khác?

Thêm mã bên dưới vào functions.php của chủ đề con sẽ hiển thị một menu được chỉ định cho vị trí Menu Điều hướng Phụ chỉ trên một Bài đăng và không ở đâu khác:

// Show the custom menu assigned to Secondary Navigation Menu location only on single Posts
add_action( 'genesis_header', 'sk_show_secondary_navigaton' );
function sk_show_secondary_navigaton() {
	if ( is_singular( 'post' ) ) {
		return;
	}

	remove_action( 'genesis_after_header', 'genesis_do_subnav' );
}