Cách hiển thị hình ảnh tiêu đề mặc định trên các bài đăng số ít trong Business Pro

Một người dùng đã hỏi:

Tôi đang cố gắng chỉnh sửa Business Pro để các bài đăng trên blog cá nhân sử dụng hình ảnh tiêu đề mặc định thay vì kéo hình ảnh nổi bật vào tiêu đề. Điều này có thể xảy ra hay điều gì đó bạn đã đề cập? Tôi bị mắc kẹt.

Trên các trang bài đăng đơn lẻ trong Business Pro, hình ảnh nổi bật sẽ xuất hiện dưới dạng tiêu đề trang bên dưới tiêu đề trang web. Hình ảnh tiêu đề mặc định (có thể được thay đổi trong Customizer) sẽ xuất hiện khi không có hình ảnh nổi bật.

Nếu bạn muốn hiển thị hình ảnh tiêu đề mặc định bất kể hình ảnh nổi bật có xuất hiện hay không, chỉ cần chỉnh sửa include / helpers.php và thay đổi

if ( ! $url ) {

đến

if ( ! $url || is_singular( 'post' ) ) {

bên trong định nghĩa hàm.business_custom_header()