Cách hiển thị hình ảnh nổi bật bên dưới nội dung mục nhập trên các bài đăng đơn lẻ trong Genesis

Bạn muốn thêm hình ảnh nổi bật bên dưới nội dung trên các trang bài đăng trong Genesis?

Tạo một tệp có tên single-post.php trong thư mục chủ đề con của bạn có mã sau:

/**
 * Show featured image (if present) before content on single posts.
 */
function custom_featured_image() {
  // if there is no featured image, abort.
  if ( ! has_post_thumbnail() ) {
    return;
  }

  printf( '<figure><img src="%s" alt="%s" /></figure>', genesis_get_image( 'format=url&size=medium_large' ), the_title_attribute( 'echo=0' ) );
}

genesis();