Cách di chuyển tiêu đề trang Bài đăng trong Digital Pro

Hướng dẫn này cung cấp các bước để di chuyển tiêu đề của trang Bài đăng (.posts-page-description) trong Digital Pro từ vị trí mặc định của nó (.site-inner> .content-sidebar-wrap> .content) xuống bên dưới tiêu đề trang web.

Bước 1

Nếu bạn chưa có, hãy tạo hai Trang tĩnh có tên say HomeBlog .

Tại Cài đặt> Đọc, đặt Home làm Trang chủ và Blog làm trang Bài đăng.

Bước 2

Thêm phần sau vào functions.php của Digital Pro :

// Repositions Posts page heading.
remove_action( 'genesis_before_loop', 'genesis_do_posts_page_heading' );
add_action( 'genesis_after_header', 'genesis_do_posts_page_heading' );

Bước 3

Thêm phần sau vào style.css của Digital Pro :

.blog .site-inner {
  margin-top: 0;
}

.posts-page-description {
  margin-bottom: 0;
  padding: 50px 0;
  background-image: linear-gradient(#2464bc, #6693d0);
}

@media only screen and (min-width: 801px) {
  .posts-page-description {
    margin-top: 90px;
  }
}

.posts-page-description .archive-title {
  color: #fff;
}