Cách di chuyển Điều hướng phụ bên dưới Thanh trượt trong Outreach Pro

Trong nhóm Facebook GenesisWP một người dùng muốn biết:

Có ai biết cách di chuyển menu phụ xuống bên dưới thanh trượt trên Outreach Pro không?

Chúng tôi có thể gán menu cho vị trí điều hướng phụ, chỉ xóa nó khỏi trang đầu và hiển thị nó giữa các khu vực widget Home - Top và Home - Bottom trong Outreach Pro.

Điều hướng phụ sẽ tiếp tục xuất hiện ở vị trí thông thường, bên dưới tiêu đề trên các trang bên trong.

Bước 1

Thêm phần sau vào functions.php của Outreach Pro :

// Remove the secondary navigation menu on front page
add_action( 'genesis_header', 'sk_conditional_secondary_nav' );
function sk_conditional_secondary_nav() {

	// if we are not on front page, abort.
	if ( !is_front_page() ) {
		return;
	}

	remove_action( 'genesis_after_header', 'genesis_do_subnav' );

}

Bước 2

Trong front-page.php , thêm

//* Add secondary navigationadd_action( 'genesis_before_footer', 'genesis_do_subnav', 1 );

phía dưới

//* Add home top widgetsadd_action( 'genesis_loop', 'outreach_home_top_widgets' );

Bước 3

Trong style.css thêm

.nav-secondary {
	background-color: #111;
}

.nav-secondary .wrap {
	margin-bottom: 0;
}