Cách đặt Tiêu đề và Mô tả Phân loại chỉ xuất hiện trên trang đầu tiên trong Genesis

Trong nhóm Facebook GenesisWP, một người dùng đã hỏi:

Tôi đã tìm kiếm trên Google trong một vài ngày và kiểm tra các diễn đàn, nhưng tôi không thể tìm thấy sự trợ giúp nào. Tôi có một câu hỏi. Có thể thêm shortcode để làm cho Văn bản giới thiệu kho lưu trữ chỉ xuất hiện trên trang đầu tiên của kho lưu trữ danh mục không?

Tiêu đề và Mô tả (nếu được đặt) cho các kho lưu trữ thuật ngữ danh mục, thẻ hoặc phân loại trong Genesis xuất hiện trên tất cả các trang được phân trang theo mặc định.

Chức năng hiển thị những điều này là genesis_do_taxonomy_title_description và nó được nối vào genesis_before_loop . Chúng ta có thể lên một cấp (càng muộn càng tốt) trong hệ thống phân cấp hành động genesis_before_content , kiểm tra các trang được phân trang và xóa tiêu đề phân loại và mô tả trên chúng để nó chỉ xuất hiện trên trang đầu tiên.

Thêm phần sau vào chủ đề con :functions.php

add_action( 'genesis_before_content', 'sk_taxonomy_title_description' );
/**
 * Remove Taxonomy Title and Description on paginated pages.
 */
function sk_taxonomy_title_description() {
  global $wp_query;

  $paged = ( get_query_var( 'paged' ) ) ? get_query_var( 'paged' ) : 1;

  // if we are on the first page of pagination, abort.
  if ( 1 == $paged ) {
    return;
  }

  remove_action( 'genesis_before_loop', 'genesis_do_taxonomy_title_description', 15 );
}

Tham khảo: genesis / lib / structure / archive.php