Cách đặt nội dung chiều rộng đầy đủ trên 404 trang trong Genesis

Nếu bạn muốn buộc nội dung có chiều rộng đầy đủ cho các trang lỗi 404 Page Not Found trong Genesis và không sử dụng bố cục mặc định được đặt trong cài đặt chủ đề, hãy thêm nội dung sau vào functions.php của chủ đề con :

add_action( 'get_header', 'sk_set_404_layout' );
/**
 * Force full width content on 404 pages
 *
 * @author Sridhar Katakam
 * @link   https://sridharkatakam.com/how-to-set-full-width-content-on-404-pages-in-genesis/
 */
function sk_set_404_layout() {
	if ( ! is_404() ) {
		return;
	}

	add_filter( 'genesis_pre_get_option_site_layout', '__genesis_return_full_width_content' );
}