Cách đặt lại vị trí Điều hướng chính có điều kiện trong Genesis

Trong nhóm Genesis Facebook, một người dùng hỏi:

TRỢ GIÚP> Tôi chỉ cần đặt lại vị trí điều hướng Chính trong các trang blog.
Hiện tại, điều hướng chính nằm sau tiêu đề và tôi cần đặt nó trước tiêu đề trong trang blog (cũng trong trang bài đăng đơn, trang danh mục, trang lưu trữ và trang kết quả tìm kiếm). Tôi đã thử một chức năng nhưng tôi có màn hình trắng, vì vậy nó rõ ràng là hình ảnh kém.
Tôi đang sử dụng Genesis Sample.
Tôi đánh giá cao bất kỳ đề nghị.

Chúng ta có thể đặt mã định vị lại bên trong một hàm được nối tại một vị trí nằm ngay phía trên móc nối trên cùng (chứa bên trong hàm) để có thể đặt điều kiện if.

Mặc dù hướng dẫn đã được viết cho chủ đề con Genesis Sample, nó sẽ hoạt động với những điều chỉnh nhỏ trong bất kỳ chủ đề con nào của Genesis.

Việc thêm phần sau vào functions.php của chủ đề con sẽ đặt Điều hướng chính phía trên tiêu đề trên các Bài đăng, trang lưu trữ (bao gồm các trang danh mục) và các trang tìm kiếm:

// Reposition the primary navigation menu conditionally
add_action( 'genesis_before', 'sk_resposition_primary_nav' );
function sk_resposition_primary_nav() {

	// if we are not on a single Post page or archive page or search results page, abort.
	if ( ! ( is_singular( 'post' ) || is_archive() || is_search() ) ) {
		return;
	}

	remove_action( 'genesis_after_header', 'genesis_do_nav' );
	add_action( 'genesis_before_header', 'genesis_do_nav' );

}