Cách cho phép phân tích cú pháp oEmbed trong các đoạn trích của MemberPress

MemberPress là plugin mà tôi lựa chọn cho tư cách thành viên và là những gì tôi sử dụng trên trang web này.

Trong cài đặt MemberPress của bạn, nếu bạn đã đặt một đoạn trích xuất hiện cho những người truy cập trái phép, thì các URL video YouTube và liên kết đến các tweet sẽ xuất hiện như cũ và sẽ không được oEmbed của WordPress phân tích cú pháp trừ khi phần sau được thêm vào:

add_filter( 'mepr-unauthorized-excerpt', 'add_autoembed_mepr_excerpt', 11, 3 );
/**
 * Run oembed on `mepr-unauthorized-excerpt` MemberPress filter to allow oembeds parsing in excerpts.
 */
function add_autoembed_mepr_excerpt( $excerpt, $post, $unauth ) {
    global $wp_embed;
    return $wp_embed->autoembed( $excerpt );
}

Nguồn: Hỗ trợ của MemberPress.