Cách bật tiện ích Chân trang trên trang chủ trong Infinity Pro

Các tiện ích chân trang bị tắt theo mặc định trong mẫu của Infinity Pro cho trang đầu. Để kích hoạt chúng, chỉ cần chỉnh sửa chủ đề và nhận xét hoặc xóa dòng này:front-page.php

remove_theme_support( 'genesis-footer-widgets' );