Cách bật chức năng debug trong WordPress

Để bật chức năng debug trong WordPress, bạn vào file wp-config.php, sửa dòng sau:

define('WP_DEBUG', false);

Thành

define('WP_DEBUG', true);

Nếu bạn muốn làm tốt hơn, bạn nên sửa thành:

define('WP_DEBUG', $_GET['debug'] && $_GET['debug'] == 1);

Khi đó, khách vào web bình thường sẽ không thấy những dòng lỗi mà họ không hiểu. Riêng bạn, có thể vào http://domain.com/?debug=1 để xem các lỗi.