Cách áp dụng bố cục nội dung đầy đủ cho các trang WooCommerce trong Genesis

Tìm cách buộc bố cục nội dung đầy đủ cho tất cả các kho lưu trữ danh mục sản phẩm WooCommerce, lưu trữ thẻ sản phẩm WooCommerce và các trang sản phẩm đơn lẻ trong trang web Genesis của bạn?

Chỉ cần thêm mã sau vào functions.php của chủ đề con của bạn :

// Force full content layout on product category, product tag archives and all single products
add_action( 'get_header', 'sk_force_layout' );
function sk_force_layout() {

	if ( is_tax( 'product_cat' ) || is_tax( 'product_tag' ) || is_singular( 'product' ) ) {
		add_filter( 'genesis_pre_get_option_site_layout', '__genesis_return_full_width_content' );
	}

}

Có thể thiết lập bố cục nội dung đầy đủ cho trang cửa hàng chính, trang giỏ hàng và thanh toán bằng cách chỉnh sửa các Trang tĩnh đó và áp dụng bố cục.