Cách áp dụng bố cục nội dung có chiều rộng đầy đủ cho các trang đơn của CPT trong Genesis

Tìm cách buộc bố cục Nội dung có Chiều rộng Toàn bộ cho tất cả các trang đơn lẻ của Loại Bài đăng Tùy chỉnh trong Genesis để không có thanh bên?

Chỉ cần thêm phần sau vào functions.php của chủ đề con :

add_filter( 'genesis_pre_get_option_site_layout', 'custom_cpt_layout' );
/**
 * Force full width content on single entries of Portfolio CPT.
 */
function custom_cpt_layout() {
	if ( is_singular( 'portfolio' ) ) {
		return 'full-width-content';
	}
}

Thay thế portfolio bằng tên của CPT của bạn.

Nếu bạn đang sử dụng Genesis Sample 2.6.0, hãy thêm phần sau vào style.css của nó :

.single-portfolio .content {
	width: 100%;
}