Các bác cho mình hỏi làm cách nào để có những nhóm bài viết không có Sidebar, còn những nhóm khác vẫn có sidebar ? Nếu mình chỉnh trong giao diện thì nó chỉ được kiểu nào là tất kiểu đó.

Câu hỏi từ Group FB:
Các bác cho mình hỏi làm cách nào để có những nhóm bài viết không có Sidebar, còn những nhóm khác vẫn có sidebar ? Nếu mình chỉnh trong giao diện thì nó chỉ được kiểu nào là tất kiểu đó.
Nguồn: WordPress Vietnam Team ❤ : Các bác cho mình hỏi làm cách nào để có những nhóm bài viết không có Sidebar, còn những nhóm khác vẫn có sidebar