♦️ Bổng một ngày đẹp trời mình vào đường dẫn của trang đăng nhập /wp-admin/ hoặc admin/ Thì nó cứ báo lỗi > invalid detect wp root dir Xin cao nhân nào chí hướng giải quyết với ạ ! 😒😒😒 Xin cảm ơn và hậu tạ ạ #**wpvnteam_help**

Câu hỏi từ Group FB:
:diamonds: Bổng một ngày đẹp trời
mình vào đường dẫn của trang đăng nhập

/wp-admin/ hoặc admin/

Thì nó cứ báo lỗi

invalid detect wp root dir

Xin cao nhân nào chí hướng giải quyết với ạ ! :unamused::unamused::unamused:

Xin cảm ơn và hậu tạ ạ

#wpvnteam_help
Nguồn: Redirecting...