Bộ sưu tầm các theme vscode đẹp / dễ nhìn

  1. Nhẹ nhàng / tình cảm: Catppuccin for VSCode - Visual Studio Marketplace

  2. Lãng mạn: SynthWave '84 - Visual Studio Marketplace

  3. Thân thiện: Dracula Gray - Visual Studio Marketplace

  4. Cá tính: Pine Editor Themes - Visual Studio Marketplace

Ngoài ra còn hỗ trợ thêm cả style Notepad++