Biểu tượng đóng tuyệt vời phông chữ mỏng

Kể từ v4.7.0, FontAwesome không có biểu tượng đóng (x) mỏng.

<i class="fa fa-times fa-2x" aria-hidden="true"></i>

Để hiển thị một biểu tượng mỏng thay thế,

thêm CSS này:

.fa-times-thin:before {
	content: '\00d7';
}

và HTML mẫu này:

<i class="fa fa-times-thin fa-2x" aria-hidden="true"></i>