Bật chế đô classic editor không cần plugin

Để bật chế độ classic editor thực chất là Disable Gutenberg, chúng ta chỉ cần chèn đoạn code sau đây vào functions.php của theme đang dùng

// disable for posts

add_filter('use_block_editor_for_post', '__return_false', 10);

// disable for post types

add_filter('use_block_editor_for_post_type', '__return_false', 10);

Chúc các bạn thành công!