Bạn đánh giá WordPress hiện tại thế nào? 3 cột mốc quan trọng nhất của WordPress, xu hướng WordPress ngày càng nặng nề hơn 😔

Câu hỏi từ Group FB:
Bạn đánh giá WordPress hiện tại thế nào?
3 cột mốc quan trọng nhất của WordPress, xu hướng WordPress ngày càng nặng nề hơn :pensive:
Nguồn: Redirecting...